tình cảm cha dành cho con

Nhật ký của bố : Cuộc chiến đặt tên

1r

Bố năm nay đã 26 tuổi, trai tráng là thế, chín chắn là thế… thế mà lại bị mẹ – người kém bố đến 4 tuổi ‘lấn lướt’. Bố thấy